logo

Úvodní stránka

Včelí úly, monitoring a osvěta veřejnosti

    Díky grantu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (Grant: Plaveme v tom spolu pro rok 2021), nám bylo umožněno pořídit pozorovací včelí úl, který byl následně zaopatřen ochrannými nátěry proti povětrnostním podmínkám a následně umístěn na betonovo-dřevěný stojan do oplocenky. K účelu pozorování byly rovněž zakoupeny ochranné pomůcky jako včelařské kukly a rukavice a také pomůcky nutné k manipulaci se včelstvem.

    Stanoviště bylo vybráno v souladu s nejvhodnějšími podmínkami pro umístění včelstva a to s výletem na jižní stranu. Díky krásné lokalitě květnaté louky budou mít včely zajištěn dostatečný prostor pro sběr pylu a nektaru. Zároveň je za úlem dostatečný prostor pro pozorování větší skupiny účastníků.

    Pozorovací úl se nám podařilo zajistit u renomované firmy Břinek.cz z Jesenice u Rakovníka, která má dlouholeté zkušenosti s jejich výrobou. Úl je oboustranně prosklený (prosklení lze zakrýt neprůhledným a neprůsvitným záklopem z dřevěných prken), zateplený 2cm polystyrenem a má otvírací dvířka. Úl tvoří 3 nástavky po 11ti rámkách, střecha je plechová. Pokud je úl volně stojící, je možno nástavky pootočit o 90°, aby bylo dobře vidět do uliček rámků a tak nerušeně pozorovat život včel.

    V současné chvíli probíhá zajišťování vhodného oddělku a včelí královny. Včelí společenstva mají v naší přírodě velmi důležitou úlohu neboť jak řekl Albert Einstein: „Když vymřou včely, lidstvu budou zbývat jen čtyři roky života.“ A podle mnohých vědců měl pravdu. Bez včel by pravděpodobně došlo ke globální potravinové krizi. Proto je naším velkým zájmem aby lidé byli informováni jak důležité je starat se o včely, znát jejich způsob života
a minimalizovat dopad naší industriální společnosti pro jejich společenstva.

 

Obr.: Pozorovací úl na stojanu v oplocence, částečně odkryté nástavky

 

Obr.: Pozorovací úl (záklopky od prosklení opřeny o stojan)

 

 

Obr.: Včelařské pomůcky (klobouky, rukavice, dýmák, metlička, rozpěrák)

Agri Nostra, 11. 11. 2021
 

 

 

Suchý poldr s odpočinkovou zónou

    Ve stávajícím ovocném sadu pro veřejnost vytvořil spolek AGRI NOSTRA, z.s. za finanční podpory Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. suchý poldr s odpočinkovou zónou.


 

    Vraťme se však na začátek, a to ke vzniku sadu z původních místních a krajových odrůd. Tento biopás – květnatá louka s ovocným sadem pro veřejnost - zde založili v roce 2018 malíři z Ateliéru Viridian a jejich přátelé s laskavým svolením vlastníka pozemku, pana Pavla Kuchejdy a pod odborným vedením Radima Lokoče (radim.lokoc@centrum.cz)  z ZO ČSOP Levrekův ostrov, jež se mimo jiné zabývá pěstováním a ochranou starých
a lokálních odrůd.

                 

    Země byla po letech přejíždění koly těžkých zemědělských strojů tvrdá jako beton, bez známky života. Navíc se přidalo i katastrofální sucho. Hlavním záměrem bylo rozdělit monokulturní zemědělský lán, zabránit erozi půdy a vytvořit pro lidi, zvířata i drobné živočichy útočiště i místo, kde se mohou na své cestě krajinou občerstvit.   

    Na přibližně 15 m široký zatravněný biopás byly vybrány staré krajové odrůdy ovocných stromů, aby vydržely nehostinné stanoviště uprostřed lánu a nabídli úrodu v co nejdelším období pro širokou veřejnost. Po dvou letech se z tohoto původně mrtvého pruhu země stala oáza plná života.


        Mezi tímto biopásem a Lokalitou u Cihelny se nachází obdobný biopás, existující ve stejném duchu.

    Více informací o sadu i o Útulku pro stromy a keře najdete na www.viridian.cz.

 

    Suchý poldr

    Suchý poldr je ohrázovaný prostor tvořený malou hrází napříč údolím. Tato hráz má za úkol eliminovat vodní erozi zemědělské půdy (při přívalových deštích) a vylepšit odtokové vodní poměry (povodně versus sucho) kulturní zemědělské krajiny.


          

    I malá hrázka způsobí, že voda tekoucí ze svahu se zastaví, ztratí svou kinetickou energii a tudíž i schopnost eroze půdy. Zpomalení odtoku dá vodě více času, aby se vsákla do půdy a stala se podzemní vodou. 

 

Parametry hráze:

- zemní sypaná hráz s jílovým jádrem

- délka hráze 16 metrů

- šířka koruny hráze 1 m

- svahy hráze ve sklonu 1:1

- celková šířka koruny hráze 3 m

- výška hráze na návodní straně 1 m

- hráz s bočním přelivem

 

    Další benefity jsou, že půda která by zmizela v nenávratnu v Baltickém moři, se může při ztišení vody usadit přímo v poldru a sloužit nám i nadále. Část vody, která v poldru zůstane po dešti, pak může po více dní sloužit jako napajedlo, což je obzvláště důležité v době hnízdění, kdy je velmi důležité mít blízký zdroj vody.
        Vodní eroze, kromě jiného, závisí také na délce svahu. Tím, že jsme vybudovaly tuto hrázku, se výrazně změnil jeden z parametrů erozní rovnice:                        

G = R . K . L . S . C . P                   

___________________________________________________________________________________4. 11. 2020

 

 

 

 

Roky 2018 a 2019 v souhrnu a ve zkratce:


"Opět se mnoho udělalo a zdařilo..."  

 

Sekání trávy a hrabání námi obhospodařovaných lokalit (U Cihelny, ul.Okrajová, orchideová louka).
 

Vykopání třech nových navzájem propojených tůní na lokalitě Za loukami (za kravínem, nedaleko stávajících tůní u Skaby), dále vykopání tůně v nově založeném biopásu U Cihelny, byly revitalizovány staré tůně a došlo k vyspravení záchytných protierozních hrází na lokalitě U Cihelny.


Výsev kokrhelu a následné oplocení tohoto prostoru. 
 

Jako najatý zhotovitel jsme oseli lučním osivem nezpevněné plochy v areálu vodojemu Rohov patřící vodárenské společnosti SmVaK. 
 

Podílení se na organizaci a učásti na "Setkání spolků a dobrovolníků pro ochranu přírody Hlučínska v roce 2019".
 

Uklidně Česko - v rámci Dne Země jsme uklízeli hlučínskou pískovnu.
 

Byli jsme nápomocni při několika akcích na Kozmických ptačích loukách - výsadba dřevin, demontáž oplocenky, vypouštění divokých koňů (Exmoorský pony) do volné přírody atd.

Naší pomoci se také dostalo spolku Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky.

A nechyběla ani spolupráce se školou Montessori a rodiči, Městem Hlučínem, lesní školkou Vrabčím hnízdem a ateliérem Viridian.


 

Objevili jsme se v tisku 

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/hlucin-koseni-luk-pavel-kuchejda-tune-hlucinsko-agri-nostra.A180803_418629_ostrava-zpravy_jog


https://www.hlucin.cz/cs/mesto-hlucin-a-dso/tiskove-zpravy/agri-nostra-na-hlucinsku-pomaha-zachovat-krajinu.html


https://www.hlucin.cz/filemanager/files/396138.pdf

 

    Děkujeme všem dobrovolníkům jimž není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijeme... a byť jen malou měrou se podíleli svou výpomocí, tak do toho dali své velké srdce a toho si moc vážíme.


    Jako zadostiučinění naši houževnaté tvrdé práce nás Město Hlučín ocenilo jako výrazné osobnosti a reprezentanty města Hlučína v kategorii "kolektivu v oblasti kultury".
 

 

 

 

Ukliďme pískovnu

07.04.18

Přijďte s námi uklidit hlučínskou pískovnu! Jedná se o každoroční akci spojenou s příchodem jara a oslavou Dne Země. Přizván byl i turistický klub Orion a kynologický spolek města Hlučína. Sraz je v 9 hodin u autobusové zastávky Rovniny U Vodárny. Těšíme se na Vás! :-)

Budou hry pro děti a oheň J

 


 

 

 

Rok 2017 - Stručný přehled aktivit

Vypracovaní návrhu pro realizaci 4 chodníků / biokoridorů a jednoho sadu z lokálních odrůd na katastru města Hlučína a jejich úspěšného protlačení do fáze plánovaní.

Dokončení naučných stezek na námi spravovaných lokalitách.

Vybudování boudy na nářadí.

Sečení 4 lokalit (některých 2x). Mnoho dnů hrabání biomasy.

Zorganizování lokální akce v rámci "Ukliďme Česko", kde jsme z přírody odstranili přibližně 4 tuny odpadu. To vše ve spolupráci se zdejším turistickým oddílem a kynologickým klubem.

Počátek těsné spolupráce se školou Montessori v Hlučíně.

Zazimování a odzimování studny.

Vyčistění ptačích budek na našich lokalitách.

Doplnění hmyzího hotelu.

Přikrmováni ptáků v zimně.

Nákup potřebného pracovního náčiní (hrábě, rukavice), pořízení a zprovoznění dvou lištových sekaček za finanční podpory společnosti SmVaK - Plaveme v tom spolu.

A stovky dalších drobností.

 


 

ZPRÁVY z konce listopadu 2016:

 

Naši věrní!

Na okraji květnaté louky u cihelny přibyl hmyzí hotel, jehož některé zhotovené pokoje jsou již zabydlené, pár jich má už rezervaci a několik dalších je ještě ve výstavbě. Na této hmyzí konstrukci jsou umístěny informační tabule, na kterých se dočtete zajímavosti ze světa samotářsky žijících včel a něco o stavbách takovýchto hmyzích hotelů.

Zároveň dochází k obnově stávajících a rozšíření nových naučných stezek s celkem dvacetičtyřmi infotabulkami.

Na lokalitách „U cihelny“, „Tůně na ul.Okrajová“ a „Tůně Za loukami“ (viz mapa lokalit: http://www.agrinostra.cz/Mapa-lokalit.html) najdete informační sloupky s texty a obrázky o těchto významných a pro životní prostředí prospěšných místech.

 

Poděkování:

Realizace projektu byla finančně podpořena z dotačního grantu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. pod názvem „Plaveme v tom spolu“.  

 

Hmyzí hotel na louce u cihelny

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Infosloupky u tůní Za loukami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Infosloupky u tůní na ul.Okrajová

 


 


 

18. Srpna 2016

Byli jsme osloveni  Českým rozhlasem Ostrava. Bylo nám ctí udělat rozhovor.

Reportérka paní Dagmar Mísařová je profesionál na pravém místě. Naše pestře kvetoucí louka u Cihelny byla příjemná změna od denního pracovního stereotypu. Tréma byla velká, doufám že to dopadne dobře.

Přesný vysílací čas, bude upřesněn.

_______________________________________________________________________________________


 

Červenec 2016
Nové označení rozcestníku se už pomalu klube na svět, aneb Radim v akci.

______________________________________________________________________________________

 Červen 2016
Výroba hmyzího hotýlku z dotací od SmVak Ostrava a.s.
Do podzimu bude umístěn na louce u cihelny._______________________________________________________________________________________

 

Léto 2016
Oravdu úžasné. Na fotce můžete vidět Kopretinu bílou, Úročník Bolhoj, Hvozdík Kartouzek...
 


_______________________________________________________________________________________
 


Akce ukliďme Pískovnu!!!

16 . 4. 2016 sobota v 9hod

 

Sraz u zastávky Vodárna Hlučín (zastávka bus 67).

Rukavice sebou, dobrá nálada a děti vítány.

Nakonci sladká odměna pro děti. Kynologický klub nám nabídl zázemí na cvičáku po dobu akce a nakonec bude malá ukázka tréninku psů a možnost si upečení svých buřtů.

__________________________________________________________________________________

Ohlédnutí za rokem 2015 v číslech.


 

v Lednu 2016

byla umístěna na naši vzácnou lokalitu u Cihelny Cache. Lidi je třeba lákat do nových lokalit a do přírody. Tak go, kačeři jděte do toho!! Geocachingu zdar!!!

 

 

 
 

 28.11. 2015 Budky

Včera všechno klaplo. V 9:30 jsem byli na místě Tom, Radim a Vašek. Všechny budky jsme zkontrolovali a vyčistili. Když to bylo nutné,  budky se převesily aby měly lepší orientaci vůči světovým stranám a ořezaly se větve ,aby nebránily ptakům v letu. Zameřily se na GPS, zmeřila se výška nad zemí i velikost vletového otvoru. Radim všechno poctivě zapsal a nafotil. Nad rámec budek jsme zaizolovali pumpu.

První osídlená budka. Sláma, mech, peří, štětiny z divočáka (z plastu to prý nebylo). Hned po vyčištění přišla pověsit zpátky na své původní místo na mladou třešeň.

 

Tom leze na nejvyšší strom v lokalitě u cihelny, asi třičtvrtě století stará třešeň na něj čekala s otevřenou bezlistou korunou. To co za ním visí, je lano. Vašek leze na strom, aby pomohl změřit skutečnou výšku soví budky nad zemí - 8.1 metrů, dámy a pánové. Budka byla neosídlená, přidána byla rašelina ve vrstvě 10 cm pro lepší hnizdění.

 

... A takhle to, milí přátelé, pokračovalo dál. Každou budku zvlášť jsme na místě zkontrolovali a vyčistili. Bylo-li to nutné, tak jsme budce změnili místo závěšení tak, aby otvory směřovali na východ až na jih a aby ptáci měli dobrý přístup k budkám a naopak šelmy, aby tento přístup měli omezený. Případně jsme ještě prořezávali průletový prostor k budkám.

 

Budka se sršními plástvemi. Taky na staré třešni. Po vyčištění, upravení a převěšení. Bylo to už druhé hnízdo, které poskytlo domov sršňům.

 

 

Shrnul bych to jako vydařené sobotní dopoledne... Nikdo nespadl ze stromu, ani si nic neuřízl, nepropíchl, neprotloukl... Jak úspěšně dopadne osidlování budek uvidíme až časem.

Je tam krásně!


 

 

 

Louky,

jaképak copak

 22. 9. 2015

„Domluva“

 • Tak kdy to posečeme????
 • Co jako?
 • No přece louky na lokalitě u cihelny.
 • Jó,… Ty myslíš ty jedinečné ekosystémy vytvořené koexistencí člověka s přírodou mírného pásma!?!!... 
  Sejdeme se za pět dnů.

 

„LOUKY, tento ještě před pár lety běžný ekosystém se stal velice vzácným a druhy na louce závislé se staly ohroženými. Proto se tento typ ekosystému snažíme zachovat alespoň na malé ploše.“

 

 

27. 9. 2015

„Kosení“

 • Tak jsme tady. Máme všechno?
 • Máme 3 křovinořezy a jedny hrábě.
 • Stačí. Dneska to musíme hlavně stihnout posekat, až tráva za pár dnů proschne, pak se pohrabe a odnosí.
 • Proč se to vlastně dělá, k čemu je to dobré?
 • Pokud se tráva neposeče alespoň jednou za rok, postupně se znehodnocuje, protože mění svůj charakter. Stařina zastíní jemnější druhy trav a rozrůstají se tvrdé agresivní druhy a nálety dřevin. Asi po sto letech by se z takovýchto zanedbaných pozemků staly lesy.
 • Aha… Dle mých odhadů nás čeká odstranit zbylých 1000 m2 travin na Horní louce a asi
  2500 m2 na Dolní louce pod lesíkem.
 • Přátelé, máme tedy co dělat!

 

        … Okolním vzduchem se po dobu tří hodin šíří bzukot benzinových křovinořezů…

 

 • Posekáno!

 

 • Konečně je i naučná stezka pohodlně přístupná.
  Část neposekaného rákosu jsme ponechali místní fauně.

 

„Ideální frekvence sečení je dle odborníků jednou až dvakrát do roka, má-li se v přírodě zachovat vše to, co do ní patří.“

 

„Avšak výhodou méně častého sečení je to, že ve vzrostlejších travách se dobře daří např. housenkám vzácnějších druhů motýlů, kterým je tak dopřáno zdárně dokončit svůj vývoj.“

 

 • Teď budeme řešit hrabání a nošení. Je tam toho ranec, každá ruka bude vítaná.
   

 2. 10. 2015

„Hrabání a nošení I. – Horní louka (převážně: byliny, z části: třtina křovištní)“

 • Ahoj. Čau. Rád Vás zase vidím.
 • To jsme všichni?
 • Jak vidíš…
 • Ale sluníčko nám krásně svítí. Dneska by to šlo.
 • Děcka, běžte si hrát a my jdeme hrabat a vynášet.

 

„Tráva se musí odstraňovat, aby ubylo živin v půdě a mohli tam růst drsné rostliny, které ale nejsou agresivní.“

 • Už je tma.
 • Už končíme.
 • Stihli jsme pohrabat a odnosit trávu z Horní louky.
 • Ten větší kus, Dolní louka, nás ale ještě čeká.

 

 6. 10. 2015

„Hrabání a nošení II. – Dolní louka (převážně: rákos obecný, třtina křovištní, byliny aj.)“

 
 • Slušná účast a opět s dětmi.
 • Mám takový pocit, že to dneska stihneme komplet.

         

 • To mě baví, shrabování suché trávy na hromádky.
 

 

 • A mě to baví nejvíc.
  Ještě to chce odnosit.

 

 • Odnášení v travnicích není špatné.

 

 • Zlaté vidle.

 

 
 • Mami, a proč to odnášíte na ty hromady? To nám děláte bunkry?
 • Vám přímo ne, ale zvířátkům.
  Posečenou trávu vršíme na hromady a prokládáme větvemi a kamením. Takové hromadě se říká hadník. Ten slouží jako úkryt ježkům, ještěrkám, žábám, některým broukům a hadům.
 • Hustý.

         

 • Tak dnešní hrabáníčko luxusní, chlapi i ženy, mákli jsme si a máme to, jak se říká pod střechou. Je to Komplet!
 

_________________________________________________________________

„Díky“ patří všem, kteří se zúčastnili této nelehké akce a „velké díky“ těm členům se 100% účastí. Jeden za všechny, všichni za přírodu.

AGRI NOSTRA: Mysli globálně, jednej lokálně.


 

24.08.2015

Tímto bych chtěl mezi námi přivítat nového člena skupiny, a to enpé sedmdesátpětku, psáno všechno velkým - "NP75".

Stará nefunkční ruční pumpa NP75 byla na soukromé okrasné zahradě v Bohuslavicích vystavena jako exemplář plnící okulahodící funkci. To už ale bylo!

Jejím repasováním a dnešním dnem byla Radimem H. a Honzou B. namontována, a tak vystavena úkonu podstatně užitečnějšímu.


Vše bylo zpečetěno finálním nátěrem modré barvy.

Již plně funkční ruční čerpadlo dopravuje podzemní vodu z hloubky sedmi metrů na povrch.
Tuto HYDROROZKOŠ si můžete dopřát v lokalitě U Cihelny.

K osvěžení a k radosti všech se na Vás těší Vaše NP75.

Děkuji.

PS: Touto událostí byl zároveň pokřtěn Jan Balcar na sv. Jana Křtitěle. ;)


 

Ahoj,  15.08.2015  jsem navštívil lokalitu "U cihelny"

Louka vypadá asi takto, půda je vyschlá při těch dlouho trvajících tropických dnech. Včera celkem dost pršelo přes noc, tak si myslím, že to louce pěkně prospělo. V dolní prostřední části louky je stále ponechán ostrůvek, který prosperuje a funguje jako útočiště motýlů a dalšího hmyzu, který jsem krátce pozoroval. Určitě se na tom kousku biotopu nacházejí další živočichové, ale já měl jiný cíl než zkoumání louky, a to nalezení vrtu studny.

Povedlo se!

Mám za to, že mi to trvalo něco kolem dvaceti minut.

A dal jsem se do měření.

Sám jsem byl mile překvapen, jak je hladina podzemní vody ve vrtu blízko terénu - 1 m. Hloubku vrtu (až po sedimenty) jsem naměřil - 7,5 m pod terénem. Zvodeň je tedy vysoká až 6,5 m... To se mi zdá jako dost slušné z hlediska sucha v ČR.

Co se týká tůněk, tak z té u lavičky je louže.

Hloubka asi 15 až 20 cm. I přesto a asi i právě proto je tam stále živo - stopy srnčí, vážka,…

Druhá tůňka vypadá asi takto:

Je vyschlá.

Patrné jsou vlhké mapy na dně tůňky, tam se voda držela nejdéle.

"Sucho je hold sucho a periodické tůně se opět naplní až po okraj."

Každopádně: Lokalita u Cihelny zadržuje velké množství vody. Jak již podzemní, o které jsem se již zmiňoval dříve (viz voda ve vrtu), tak vodu povrchovou - tůňka u lavičky ("Vážka"), na listech rostlin, nerostů a tak dále... Tato skutečná přítomnost vody výtváří v horkých letních dnech příjemné mikroklima v dané lokalitě.

Na závěr jsem při svém odchodu upevnil plachtu Nadace O2, která se tam dlouhou dobu válela po zemi.

Uvidíme, jak dlouho vydrží připevněná :)

Radim.


 

Sucho

    Právě to je důvod pro existenci organizace jako je Agri nostra. Naše činnost vyjde stát mnohem levněji a navíc to  funguje.

    Nechme mluvit čísla: Jen na lokalitě "U cihelny" jsme letos na jaře zadrželi cca 500 kubickych metrů vody, která neodtekla hned, ale postupně se vsákla a zvýšila zásoby podzemní vody. K tomu když ještě připočtem cca 500 kubiku, které zadržely naše louky tak se dostanem na 1000 metrů kubických o které jsme obohatili podzemní vody Hlučína. Přibližně o to samé množství jsme snížili povodňovou vlnu při každé povodni.
    Pokud nám vyjdou všechny projekty, které jsme si letos předsevzali tak do příštího roku toto číslo minimálně zdvojnásobíme.

 

http://www.intersucho.cz/cz/#mother

http://nazory.aktualne.cz/komentare/sucho-ceskou-krajinu-pozira-beton-meni-se-v-hnusne-mesto/r~43be4c9c36a211e59db2002590604f2e/

http://obojzivelnici.wbs.cz/rybniky_a_koupani.pdfNa středu 22.7.2015 zveme všechny nadšence na hrabání a nosení sena na hadníky!!!
od 16hod u cihelny v Hlučíně.
_____________________________________________________

20.7.2015

Proběhlo velké sečení louky. Asi 90% jsme posekali z 5000m2. Omylem jsme posekali i břízy, mátu peprnou, Okrasné bodláky. Vypalšili jsme mladého zajíce, Křepelku s mladými, myši, ješterky.


_______________________________________________________________________________________
 

2.6.2015 

Posekáno pole u cihelny, důležité místa. Honza Balcar, Radim Hejduk

11.6.2015 

Odnosen rákos a seno a zahrabáno u cihelny.

______________________________________________________________________________________

 

 

1.5.2015 

Zaseto pole u Cihelny 5000m2 květnaté louky. Děkujeme za spolupráci členům. Panu Skabovi za zaplacení osiva, které bysme si jinak nemohli dovolit. Jsme nadšení, že se to podařilo, po tak dlouhé době...............  

 

________________________________________________________________________________________
18.4.2015

Proběhla akce Ukliďme pískovnu. Úžasná atmosféra, 50 nadšenců se rozeběhlo po lesích. Děkujem veřejnosti i  oddílu Orion a rodinným přislušníkům, že přišli podpořit dobrou věc. 200 naplněných pytlů starým odpadem je krásný výsledek. Děkujeme Ukliďme česko a MěÚ Hlučín za podporu a Technickým službám za odvoz nasbíraného odpadu.  

 

Mokřady na kraji města....

Jsme Spolek dobrovolníků pro ochranu přírody z Hlučína.

 

      

 

 Tyto stránky jsou ve svém rozkvětu, ale neváhejte a podívejte se na ně jelikož květy často předčí plody ve své kráse:)

 

    

 

Lidi i zvířata čeká stejný osud – jeden umírá tak jako druhý,

všichni dýchají stejný vzduch.

Člověk zvířata ničím nepřevyšuje.

 

aktualizováno: 11.11.2021 12:29:03