logo

Žádost o grant z Aopk

Zadost o grant z Aopk...

Přílohy žádosti

Zdůvodnění předmětu žádosti

 

Předmětem žádosti je údržba vybraných částí lokality „U cihelny“ na pozemcích č. p. KN 2642/1, 2642/9, 2682/4, 2682/3, 2684, 2685, 2686, 2687 a 2691 v k. ú. Hlučín. Jedná se o komplex vlhkých až mírně xerotermních strání na převážně JZ exponovaných svazích mimořádné krajinotvorné hodnoty. Lokalita nebyla nikdy rozorána a vždy sloužila jako louka či pastvina. V nižší části lokality se nachází tůn. Z hygrofilních rostlinných druhů vlhčích stanovišť můžeme na lokalitě najít rozsáhlé plochy porostlé rákosem obecným (Phragmites australis), v okolí tůně pak trsy sítiny (Juncus sp.) a přesličky největší (Equisetum telmateia). Mezidruhy xerotermních stanovišť jsme zaznamenali např. štírovník růžkatý (Lotus corniculatus), jestřábník (Hieracium sp.), mochnu husí (Potentilla anserina) nebo jahodník (Fragaria sp.). Přítomnost takto rozličných společenstev na poměrně malém úseku dává lokalitě zvláštní význam pro ochranu biodiverzity v jinak intenzivně obhopodařované krajině. Z druhů rostlin  červeného seznamu zde byl zjištěn bradáček vejčitý (Listera ovata). Z druhů živočichů červeného seznamu se na této lokalitě vyskytují skokan hnědý (Rana temporaria) a skokan zelený (Pelophylax kl. esculentus), ropucha obecná (Bufo bufo), a rosnička zelená (Hyla arborea). Zjištěna byla i přítomnost ještěrky obecné (Lacerta agilis) a živorodé (Zootoca vivipara), a také slepýše křehkého (Anguis fragilis). Dříve se zde vyskytovala i ropucha zelená (Bufo viridis) a čolek obecný (Triturus vulgaris), avšak v posledních letech zde nebyli pozorováni. Nepravidelně zde hnízdí také moták pochop (Circus aeruginosus) a ojediněle zde lze spatřit i ledňáčka říčního (Alcedo attis) aj. Tato nevelká lokalita poskytuje kromě výše uvedených druhů červeného seznamu své útočiště i nezanedbatelnému množství běžných druhů kulturní krajiny na Hlučínsku.

 

Navrhovaná údržba bude probíhat na 4 segmentech o výměře 0,83 ha, 0,11 ha, 0,01 ha, 0,05 ha a revitalizaci tůně cca 40m2(viz mapová příloha).

 V prvním segmentu S o výměře 0,83 ha se jedná o kosení, které bude zaměřeno především na pokosení partií s ruderální vegetací a expanzivními druhy jako třtina křovištní (Calamagrostis epigejos) - obsékání, redukce porostu ostružiníků, vyhrabání nahromaděné stařiny a odstranění hmoty mimo lokalitu.

V rámci této plochy S se již několik let seče 6 plošek, jejichž souhrnná plocha není větší než 150 m2. Část plochy bude navíc sečena dvakrát ročně pro zvýšení diverzity. Celá plocha bude sečena mozaikovitě kvůli bezobratlým.

V dalších třech segmentech K1, K2, K3 o výměře 0,11 ha, 0,01 ha a 0,05 ha, bude provedena redukce křovin směřovaná především na odstranění výmladků trnky, náletu jasanů a hlohů. Tuto hmotu máme v plánu umístit mimo naší lokalitu pod svah na pomezí naší lokality a protilehlého pole a vytvořit zde tzv. hadníky, tj. dlouhodobé nepřehazované komposty, pro vytvoření dalších vhodných biotopů pro výše uvedené druhy plazů.

Revitalizace tůně bude spočívat v ručním odbahnění, úpravě sklonu západního svahu a asi 20 % rozšíření. Bude třeba přemístit cca 5m3 zeminy. Tato hmota bude částečně uložena nad tůní pro rozšířeni již existující ochranné hráze a částečně pod hráz vlastní tůně. Ochranná hráz slouží při prudkých deštích k sedimentaci materiálu a tím k zpomalení zazemnění vlastní tůně.

Revitalizace bude provedená ručně s cílem co nejméně negativně narušit biotop.

 

Položkový rozpočet

Sečení

Ruční kosení na ploše 0.83 ha á 12.000 Kč/ha, tj. ………………...9.960 Kč

Shrabání biomasy á  5.000 Kč/ha, tj. ……………………………...4.150 Kč

Odnos a likvidace biomasy á 5.000Kč/ha, tj.….……………............4.150 Kč

Celkem za plochu .............................................................................18.260 Kč

Navýšení 50% (prvozásah, svažité pozemky, obsékání, výmladky)..9.140 Kč

 

 

Odkřovnění

Likvidace náletu na ploše 0,17 ha á 25.000 Kč/ha, tj. ........................4.250 Kč

Odnos a likvidace biomasy á 10.000 Kč/ha, tj. ..................................1.700 Kč

Celkem za plochu ...............................................................................5,950 Kč

Navýšení 20 % (svažitost, prvozásah), tj. ...........................................1.190 Kč

 

Revitalizace tůně

Odbahněnía rozšíření a odvoz zeminy 5m3 á 1.500 Kč/m3, tj. .........7.500 Kč

 

 

Celkové náklady na provedení údržby………..……………………42.040 Kč

 

 

Časový harmonogram

 

Lokalita bude postupně pokosena v průběhu června až září s ponecháním několika enkláv se zachovalou živnou vegetací pro hmyz; ukončení celé údržby předpokládáme v průběhu září/října 2012.

aktualizováno: 11.11.2021 12:29:03