logo

VODA

    Vítejte všichni ti, kteří se chcete něco dozvědět o "Há Dvě Ó". H2O je sumární     vzorec pro sloučeninu vodíku a kyslíku, tedy pro vodu. 

    Spolu se vzduchem, resp. zemskou atmosférou tvoří voda základní podmínky     pro existenci života na Zemi. 

    Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější     vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném (led
  sníh), kapalném (voda) a v plynném (vodní pára).

 


Kapitola: NAŠE PRAMENY
 

    Pramen je zrod něčeho nového. Je to uzoučká hranice mezi dvěma světy, tím podzemním, který nevidíme,
a který většina z nás nevnímá a dále tím povrchovým, který je zjevný a všem zřejmý.

    Voda dostávající se na povrch má různé fyzikální, chemické, biologické a mikrobiologické vlastnosti v závislosti
na skladbě horninového prostředí, kterým protéká.

 

·         Rozdělení pramenů (Otakar Štěrba, 1986):

a) Limnokrenní prameny vytváří prohlubeň, ve které se voda nějakou dobu zdrží a teprve potom odtéká přelivem do pramenné stružky (jednoduše řečeno – studánka)

Obr.: Limnokrenní pramen, www.estudanky.eu

 

b) Reokrenní prameny vyvěrají ze země prudce, ihned vytváří pramennou stružku a voda se v nich nezdržuje
(v horách, na prudkých stráních atd.)

Obr.: Reokrenní pramen, www.estudanky.eu

 

c) Helokrenní prameny se vytvářejí průsakem na větší ploše (řádově v m2 až km2). Jsou to prameništní mokřady obvykle pokryté hydrofilní vegetací (mající rády vodu – mechy, rákos, ostřice, ad.). Na nejníže položeném místě pramenného mokřadu se mohou, ale nemusí, vytvářet pramenné stružky. Míst vývěru bývá na ploše helokrenu obvykle více, často mnoho. Výskyt převážně v nížinách a v horách, kde spád prudkého svahu je zmírněn. Ideální kaliště černé zvěře neboli divokých prasat, ale mají je rádi i jeleni, jejichž stopy zde pravidelně nacházíme.

Obr.: Helokrenní pramen – prameniště Bohuslavického potoka (In memoriam)

 

    První dva typy pramenů (a, b) jsou chráněny lidským podvědomím, jde přece o místa, kam si lidé od pradávna chodívali s vědrem nabírat vodu ke své potřebě.
    Avšak třetí typ pramene (c) u některých vyvolává bezcennou zamokřenou plochu, nevyužitelnou lidským nárokům.

    Helokreny se často vyskytují na zemědělsky obhospodařovaných polích, kde jsou zemědělcům na obtíž. Neváhají takovéto místo vysušit, odvodnit jej drenážním systémem potrubí do blízké vodoteče.


·         Příklad jednoho takového zániku helokrenu :

 

Obr.: Mapa prameniště Bohuslavického potoka (oblast znázorněna polygonem), www.mapy.cz (r. 2012)

 

    

Obr.: Fotografie prameniště Bohuslavického potoka, únor 2014

 

 

Obr.:  Mapa odvodněného a zplanýrovaného prameniště Bohuslavického potoka, www.mapy.cz (r. 2015)

 

Obr.: Fotografie odvodněného prameniště Bohuslavického potoka, leden 2016

 

    Nemalé vynaložené finanční náklady na sečení, klučení, výkopové práce, položení drenážního potrubí, planýrování. Ty peníze jsou často vyhozeny do vzduchu.

    Nějaký ar půdy se odvodněním sice získá, ale nikdo při projektových kalkulacích nevyčíslí ztráty, které krajina
i zemědělství pozbude likvidací helokrenu s jeho mokřadní vegetací a prospěšnou faunou, s jeho vodohospodářskou funkcí, kterou přispívá k mozaikovitosti krajiny, jež nejlépe zaručuje ekologickou stabilitu. A ta, když je nadobro zlikvidována, stojí zemědělce velice mnoho, protože on potom musí přírodní prvky nahradit zvýšenou péčí, chemikáliemi, strojními mechanizmy a tak dále.

    Návratnost takového ekosystému se počítá v desítkách až stovkách let.

 

Chraňme proto naše prameny!

Za AGN, Radim (leden 2016)

 

Zdroje: Otakar Štěrba, Pramen života (1986)
            www.mapy.cz
            www.estudanky.eu

Související odkaz: Národní registr pramenů a studánek http://www.estudanky.eu/

konec kapitoly NAŠE PRAMENY


 

aktualizováno: 11.11.2021 12:29:03